Boqonnaa Sammuu
አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. foolii nyaataa,haaraa fi ho'a hir'isuu fi kkf dha. Hacuccaan ummatarra ga’u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. ‘’Sammuu cimaa qabda,garuu ofirratti hin beektu,’’ ittiin jechuu ishee dubbata. Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/vhosts/pknten/pkntenboer. Ejennoo , kaayyoo dhaabata hin qabu,kanas sanas fakkaata, walaan lammii dha, burjaajja’aa dha. Boqonnaa kana keessatti ulaagaaleen sunniin kami akka ta’anii fi haala kamiin hojiirra akka oolan akkasumas ulaagaalee kanneen hojiitti hiikuu keessatti gahee qaamlee adda addaa qaban ibsamaniiru. sammuu wal qixxummaatiin misooma irratti bobbaane galma ga'iinsa haaromsa keenyaa saffisiisuuf gumaacha olaanaa qaba. FDRE Criminal Code - Afan Oromo. Eessaa ka’ee garam akka deemu itti akeeka. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Sooma Bara Kakuu Moofaa keessatti. Bara 1991, barumsa siyaasaa fi leenjjii waranuumma, marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta’e. Kan afufamaan – Xurumbaa – Ululee. Sa’aati 24 Tv fi YouTube jala ta’uun sammuu keenya dhoosu hin qabnu. Rakkinni tokko jiraachuu danda’a. Leencaa Bosonaa Oromiiyaa ist bei Facebook. AANGOO MANNEETII HOJII. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Kana hundaa garuu qabsuuraa fi kadhaa wal irraa hin cinneen gargaarsa gooftaatiin dabarte. Dhibee onneen qabamanii ji’oota sadan darbaniif mana hakimaatti yaalama turanillee dhibee qaberraa damdamachuu hin dandeenye. Warra ba’aan isaanitti ulfaate gara koo koottaa jedhee warra gara isaa dhufan boqachisee jira. Keewwata 1. Size 375,000 Square Miles, or, 600,000 square kilometers; Larger than France, Italy, Switzerland, Belgium & the Netherlands combined. -Meeshaa warnaanaa to’achuun, hamma isaa to’achuu, xumura irrattis Gabaa to’achuu jechuu keessanii? -Xumura irratti hunda keenya to’achuu dha. com Free pdf world maps to download, physical world maps, political world maps, all on PDF format in A/4 size. BOQONNAA TOKKO. your username. BOQONNAA SHAN. Aadaan Madda Barumsaafi Odeefannooti. Browse Pages. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. Les groupes, les entreprises, les restaurants, les marques et les célébrités peuvent créer des pages pour communiquer avec leurs fans ou leurs clients sur facebook. Asirratti wanti hubatamuu qabu, otuma namtichi kun gadi bayee dhiifama gaafateyuu, tokkoffaa , kan murteessu uummata bal’aa Oromoo ti. Dubartoota dirqisiisanii. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. Akkuma gadi ciiseen hirribni guddaan fudhaten. ODM~Dhaamsa Galgalaa~ Boqonnaa Sammuu 04/27/2020. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. SEENSA fakkiin ogwalaloo yeroo baay'ee kan sirriitti mul'atuu fi sammuu namaa keessatii suuraa kaasuun wanta walaloon sun bakka bu'ee ibsuu kan. SOORAMANII FIRAA FI LAMMII Nimoonaan erga qayyabatee booda dadhabee ciisicha isaa itti fufe. Akka isaani sana kolfa sobaa kolfu irra immoo akkakee miidhama ofii keessa taa'anii bo'icha dhugaa bo'uu wayya!. Mariin hawaasaa waxabajjii 23 bara 2012 konyaa Gadaa Bilisummaatti qophaa’ee sirna ho’aan geggefamee jira. Magarsaa Barii qabsaawaa mirgaa Oromoo fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo ture. Boqonnaa 2 keessatti murtoo Waaqayyo ilaalchisee akeeka toorbatu jira. Sammuu fi daangaa isaa Sammuun addunyaa miiratin kan daangefameedha. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. -~~~~~ 👉 ”Dhalonnii Seenaa Ofii Qotee baasudhaan enyummaa isaa baree barsiisuf hincarraaqin ummata enyummaa isaattii saalfatufii ofhinbekne umaa!. Xinsammeessitoonni shoora faayidaan sammuu amala dhuunfaa fi haawaasaa irratti qabu hubbachuuf qoratu, kana wajjin bu'uura xinsammuu fi baayoloojikaawaa kan faayidaa sammuu fi amala duuba jiru alooluu. Safuu jaalalaa 1. Biyya Garasuu Dukii kan taate Magaalaa Walisoo keessatti dhalattee Guddatte. Jeeqama Rakkina Darbe irraa maddu[Post Traumatic Stress Disorder, PTSD] Mallattoon dhukkubaa kan yeroo heddu argaman waan armaan gadii dabalatu; abjuu yaraa; sababa rakkina darbe kan qaamaa/sammuu irra ga’e irraa ka’en yaada hedduun qabamuu, hirriba dhabuu, salphaa dhumaan sardamuu. Bilisuma Marga is lid van Facebook. Qusannoon maallaqa galii keenyarraa baasii hin taane. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Browse Pages. Transcription. Utuu waan qara’an sana hiikuma isaallee beekanii maa garaa nama guba. Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta’e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Haata'u malee, tibbaa sammuu akka hin abaanneef of eegannoo taasisuun barbaachisaa ta'a. keessattu yeroo adda addaa rakkoo baqqatoota Oromoo keessatti umaamu furuuf akka jaarsatti maanguddoo dabalatee furmataa fiduuf nama carraaqqii guddaa godhaa ture. Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa. Yeroo hirriiba rafan sochiin qaama namaa, hoo’i qaamaa, dhibbaan dhigaa afuura baafannaa fi kanneen biroon suuta jedhu. boqonnaa dhabaniif waldaan boqonnaa akka taatuuf kadhachuu. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. Word lid van Facebook om met Mirinda Huseen en anderen in contact te komen. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Tapha sammuu kan yeroodhaaf rakkina nama irraanfachiisan fakkaatu. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Safuu jaalalaa 1. The following is a statement from the Oromo Community Organization of Las Vegas. Ergaa Pirezidaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Bara 2012 Sababeeffachuun Dabarsan Abbaa sirna Kabajamaa fi ulfaataa Irreechaa Kan taate ummata Oromoo, Kabajamtoota ilmaan aayyaa guyyaa Seenaa Qabeessa kana arguuf carroomtanii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin irreeffachuuf qophooftan hundi keessan baga sirna. Boqonnaa 2 fi 3 yaada barruu 1:18 keessatti ka’e xumura kutaan kun kaniin ilaalu. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Oromoon sodaachisuun, sammuu jara qubatan kana qofatt utuu hin ta’in, kan yaroo Oromiyaa keessa jiranii fi olla jiraatan hundaatt gad tumamaa jiraa. Daa’imman utuu mana barumsaa hin galin illee gara mana quraanaa deemuudhaan sammuu isaanii isa qulqulluu sana afaan hin beekneen…. Osoo akkanaan lafa gammoojjii kana keessa kophaa jiraattuu,waggaa 47 booda seenaan ishee akka irraanfatamee hin hafneef fi namootaaf baruumsa akka ta. Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun. Jiruu fi jireenya isaa kana keessatti wanta badaa fi gaarii walitti qabuu eegala. Miseensoti ABO konyaa Victoria ibsa gaddaa Oromediaf ergan keessatti Jaal Obseen haadha qabsoo, haadha jaalalaa fi haadha Oromoo dhugaa akak turte eeruun, du. SEENSA fakkiin ogwalaloo yeroo baay'ee kan sirriitti mul'atuu fi sammuu namaa keessatii suuraa kaasuun wanta walaloon sun bakka bu'ee ibsuu kan. Filanoon sobaa Wayyaanee bardheengaddaa kun kan jalqabaatis hin turre. seerri cubbuu kan sammuu Keenya ceepha'u, kan boqonnaa nu dhoowwu uumamaan kan nu keessatti uumametu jira. Moojuuliin kun hubannoo leenjifamtootaa daran cimsuudhaaf dhimmoota qabatamaa fi gaaffilee. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Filmii warraa dhihaa ilaalun sammuu keenya maalif dhosnaa,boqonnaa maaf dhabsiifnaa,yeroo addunyaa gabaabdu tana maaliif qisaasessinaa?. Jireenya ofii dhiisanii saba ofiitiif akka Daraartuutti jiraachuun garuu boqonnaa sammuu bara baraa namaaf Kenna! Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata!. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Wayyaanoonni reenfa jaal Milkeessaa galma magaala Shaamboo (aka adaraash) keessa kaahani haalkan gutuu dhichisaa bulan. Akkuma gadi ciiseen hirribni guddaan fudhaten. Daraartuu Abdataa jedhamti. Madaa garaa keenya. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Kutaa jireenyaati. Bara 2019 Riyoo keessaa poolisiin Brazil ennaa weerara poolisiin geggeeffametti namoota 1,546 ajjeese. MESHALEE FARUUF BARBACHISAAN. Warra ba’aan isaanitti ulfaate gara koo koottaa jedhee warra gara isaa dhufan boqachisee jira. php on line 76 Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home. Bara 2019 Riyoo keessaa poolisiin Brazil ennaa weerara poolisiin geggeeffametti namoota 1,546 ajjeese. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. Welcome! Log into your account. -Meeshaa warnaanaa to’achuun, hamma isaa to’achuu, xumura irrattis Gabaa to’achuu jechuu keessanii? -Xumura irratti hunda keenya to’achuu dha. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Bara 1991, barumsa siyaasaa fi leenjjii waranuumma, marsaa 18ffaa gahummaan xumuratee, dirree dhihaatti miseensa ABO ta’e. Boqonnaa 2 fi 3 yaada barruu 1:18 keessatti ka’e xumura kutaan kun kaniin ilaalu. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. Ergaa Pirezidaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Bara 2012 Sababeeffachuun Dabarsan Abbaa sirna Kabajamaa fi ulfaataa Irreechaa Kan taate ummata Oromoo, Kabajamtoota ilmaan aayyaa guyyaa Seenaa Qabeessa kana arguuf carroomtanii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin irreeffachuuf qophooftan hundi keessan baga sirna. OHCHR Your search. Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa. sammuu /Yaada garaa qullaa’aa qabaachuu dhaan 1Xim. ) (Read 1 Peter 2: 19, 20. Garuu rakkoon uummata keenyaa boqonnaa sammuu na dhoowwe (dhoorke). Just for expressing their thoughts; standing up for their rights; aspiring for freedom, justice and equality; believing in their. Mirinda Huseen is lid van Facebook. Sammuu fi daangaa isaa Sammuun addunyaa miiratin kan daangefameedha. Browse Pages. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Joao Pedro Pinto poolisiin mana isaa cabsanii dawaa sammuu adoochuu kanneen deddeebisan barbaaduu maqaa jedhuun ennaa ol seenanitti itti dhukaafamuun ajjeefame. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Yeroo baay’ee Eenyummaa Iyyesuus kiristoos Ilaalchisee marii taasifamu irratti Iyyesuus waaqayyo akka hin taane fii Ergamaa waaqayyoo kabajamaa qofa akka ta’e hubachiisuuf jecha marii yeroo dheeraa fudhatee fi fudhatu ni taasifna. Haaluma kanaan, boqonnaa 1ffaa keessatti Maalummaa fi hiikaa qabeenya kalaqa sammuu, amala qabeenyoota kalaqa sammuu, Achii as dhufaatti seera qabeenya kalaqa sammuu, yaadamoota barbaachiisummaa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu, Konvenshinoota fi waliigalteewwan idilaa addunyaa kalaqa sammuu irratti. Guyyaa barachaa galgala hojjeta, achumaan immoo yeroo boqonnaa argatu hoji-manee dalaga. Kutaa jireenyaati. 2:1-4, 17-21 _ 14. Garu sammuun namaa yeroo rafan illee hojii isaa itti fufa. Maallaqa baankii keessa, Investimentiif, wabiif olkawamuudha. Walii gala waan gurguddaa Qabsoo Keenyaa fi tokkummaa keenya diige jennee kan yaadnu caalaa , sadarkaa dhuunfaatti kan adda nu baasu, yeroo tokko tokko ammo, ofiima keenya bakka lama akka of dhaabnu nu taasisu hedduutu jira. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Torbaniin labsameegurra nama hundaatti dubbiinni himamenaanis na hin hanqatin natti hasaasameeguyyaashee eeggadhebeellama qabadheitti karoorfadheesagantaa baafadhemuxxadhee eeggadhekunoo anaa dhufe beellamni anabdadheammas dhumee hin dhufne hafa guyyaan tokkojechaa ittuu caalaa ciibsadhe yaada koogara ciisaa deemee boqodhe kophaa kooEenyu ta‘aa kan akkamii ?eessaa laataa. ) (Read 1 Peter 2: 19, 20. Qajeelfama biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa pdf. Biyya keessatti hojii ogummaatiin ofii fi ummata isaanii tajaajiluu akka hin dandeenyeef isaanis tahe maatii isaaniirra akkasumas ummata Oromoorra miidhaan wayyaaneedhaan geessifamu boqonnaa sammuu isaan dhoowwatee murtii kana fudhachuun jila diinaa biraa kana hafan Obboo Daawit, wayta ammaa kanas lukkeelee diinaa Awustiraaliyaa keessa jiraniin. Facebook geeft mensen de kans om te delen. By using our services, you agree to our use of cookies. Haa ta’u malee akkaataa labsii hojjattota mootummaa lakk. Bilisuma Marga is lid van Facebook. Boqonnaan sammuu wantoota nama bashannansiisaniif barsiisan maddeen adda addaarraa isinii dhiyeessa,isinis page keenya like gochuun hirmaadhaa!. Boqonnaa Sammuu" Education Website. Eyyama Wasiila isaa irraa argateen galuuf ka’e konkolaataa. Med Facebook kan du dela ditt. News & Media Website. Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Hojiiwwan kanneen ibsuuf, maq-ibsa kam gaalee 'high-level. AANGOO MANNEETII HOJII. Wayita hojiin sitti heddummaatee boqonnaa dhabdee dhiphattu ka'ii deemsa gabaabduudhaan futtaafadhu. Tuqii kitila biyya keessa facaaseen TPLF Oromiyaa fi olloota see gidduutt waldhabdee uumuuf yero hedduu yaala, yeroon milkaawus jira. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. isaa sosocho. magaalan Finfinnee foolii Oromummaa kan urgooftuu kan godhee goota keenyaa inj. Hamma #kolestroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa. Farfataan harkaan kan xuxuquu (karakaruu) – Baganaa – Masinqoo. Gaddumiin kuni utuu sammuu qaba ta’ee waan tokko yaada ture. - Waaqayyoonis ta’ee nama kamuu dura yemmuu dhaabannu, qalbiin keenya waa’ee waan tokkoof iyyuu kan nu hin ceephaane yoo ta’e, qalbii nagaa qabna jechuudha. Yeruusaalem, boqonnaa 1-7; Yihudaa fi Samaariyaan, boqonnaa 8-12; daarii lafaa (S. 2:1-4, 17-21 _ 14. Yeroo tokko-tokko, jeeqamni qaamaa, mallatto dhukkuba sammuu qabaachuu danda’a. Magarsaa Barii qabsaawaa mirgaa Oromoo fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo ture. Yoo dhukkubsatan boqonnaa ga’aa fudhachuu. Bilisuma Marga is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Bilisuma Marga en anderen in contact te komen. Sammuusaatti utuun biyyati galee deebi’ee kan jedhu ni yaada ture. Just for expressing their thoughts; standing up for their rights; aspiring for freedom, justice and equality; believing in their. Utuu waan qara’an sana hiikuma isaallee beekanii maa garaa nama guba. FDRE Criminal Code - Afan Oromo. Yoo isaanitti hammaate garuu mana yaalaa deemuu qabu. kana akka hin goone kan fedha qabu. Itti fufnees, hubannoo keenya hiika ammayyaa waliin wal cinaa qabnee madaaluu qabna. Addunyaa geeybi irratti murtii hin qabu. Biyyaa Kenya keessatti yeroma baqatummaa irra tureellee saba isaa tajaajiluuf yoomillee nama boqonnaa hin fudhane turee. Walii gala waan gurguddaa Qabsoo Keenyaa fi tokkummaa keenya diige jennee kan yaadnu caalaa , sadarkaa dhuunfaatti kan adda nu baasu, yeroo tokko tokko ammo, ofiima keenya bakka lama akka of dhaabnu nu taasisu hedduutu jira. Facebook geeft mensen de kans om te delen. 2 00:00:21,166 --> 00:00:25,170 Seexanni mana amantaa kana dhaauu. Ergaa Pirezidaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Bara 2012 Sababeeffachuun Dabarsan Abbaa sirna Kabajamaa fi ulfaataa Irreechaa Kan taate ummata Oromoo, Kabajamtoota ilmaan aayyaa guyyaa Seenaa Qabeessa kana arguuf carroomtanii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin irreeffachuuf qophooftan hundi keessan baga sirna. Kuni dhimma baay’ee garaa nama gubuu dha. 1 Jaargocha (Plot) Jaargochi. Hub: Dhibeen kun heedduminaan kan inni mul'achuu jalqaba ulfa ji'a tokkoo fi walakkaa hanga ji'a 3tti ta'ee , ji'a 3 boodaa hir'achaa ykn badaa deema. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. Damee kana keessatti, namni hojii xiinsammuu hojjatu xinsammeessaa jedhama, akkasumas saayintistii hawaasummaa, amala ykn sammuu jedhamuus danda'a. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. boqonnaa dhabaniif waldaan boqonnaa akka taatuuf kadhachuu. isaa sosocho. nyaataa booda boqonnaa fudhachuu 9. Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Kolfa sobaa kolfu malee jarri erga sababii dhugaa keetiif sammuu isaani wajjin wal lolanii boqonnaa hin qaban. Qajeelfama biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa pdf. Waan suutaan hojjatu hin qabu. • Tokkoffaa, Obboo Jundeeddiin gadi bayee waan ta’e hundaa uummata isaatti ibsuu fi achumaanis dhiifama gaafatee, xinnaatullee boqonnaa sammuu akka argatu carraa isaaf bana ture. Bilisuma Marga is lid van Facebook. 👉 Beekkumsa diinii fii duniyaa 👉 Boqonnaa sammuu 👉odeefannoo Haaraya Yaada qabdaniif @SIFISGROUPBOT. Addunyaa geeybi irratti murtii hin qabu. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Hacuccaan ummatarra ga’u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Hubachiisa: Qajeelfama kana keessatti jechoonni dhiiraan himaman dubartoota kan dabalatudha. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. hir’isuu fi ulfaatina sammuu keenya illee waan hir’isuuf dha. Jaalalaa na dura Dhaabbattee Sammuu na jeeyxe Hamilee na fuute! Kee kun garuu ammanatti yeroon si faana taphadhee dabarse utuun hin qabaatin attamitti akkas na waxale! Kana booda nama ‘follow’ si godhu hunda qabee caccabsuufonnee koorraa ‘confirm’ godheera. your password. Ergaa Pirezidaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Bara 2012 Sababeeffachuun Dabarsan Abbaa sirna Kabajamaa fi ulfaataa Irreechaa Kan taate ummata Oromoo, Kabajamtoota ilmaan aayyaa guyyaa Seenaa Qabeessa kana arguuf carroomtanii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin irreeffachuuf qophooftan hundi keessan baga sirna. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Sammuun oduu hin barbaachisneen ni qisaasa’a. 👉 Beekkumsa diinii fii duniyaa 👉 Boqonnaa sammuu 👉odeefannoo Haaraya Yaada qabdaniif @SIFISGROUPBOT. Word lid van Facebook om met Mirinda Huseen en anderen in contact te komen. Walii gala waan gurguddaa Qabsoo Keenyaa fi tokkummaa keenya diige jennee kan yaadnu caalaa , sadarkaa dhuunfaatti kan adda nu baasu, yeroo tokko tokko ammo, ofiima keenya bakka lama akka of dhaabnu nu taasisu hedduutu jira. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Parcourir les pages. your username. Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu sammuunshee duwwaa. Akka isaani sana kolfa sobaa kolfu irra immoo akkakee miidhama ofii keessa taa'anii bo'icha dhugaa bo'uu wayya!. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Kaayyoon Seera Yakkaa, faayidaa waliigalaatiif jecha nageenya, tasgabbii, sirna, mirgaafi faayidaa mootummaa, ummataafi jiraattota biyyattii eeguufi mirkaneessuudha. Sababni isaas Soomni Waaqayyoof abboomamuudha ijaa ta’eef. Otoo sammuu oduu kana hunda ittiin funaantu beekumsa ittin funaantee waa meeqa barte. Boqonnaa sammuu Dubbii madaalawa- akkuma baay’iste dubbattuun akkasuma boqonnaa sammuu dhabda. Hacuccaan ummatarra ga’u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Sirba afaan oromoo haaraa 2017 download. Moojuuliin kun hubannoo leenjifamtootaa daran cimsuudhaaf dhimmoota qabatamaa fi gaaffilee. Keewwata – 25 1. Welcome! Log into your account. Dadhabeera waan ta’eef ibsaallee utuu of irraa hin dhaamsin rafe. Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa. Akkamitti akka taʼe ilaali. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Yeroo miira barreessaa jalqabaa hubannu qofa sabqora (logic) isaa fi haala inni ittiin dhiyeesse ilaaluun Macaafa Quqlulluu dhugaan kan hubachuu dandeenyudha. Gaggeestoonni waldaa amantootaa dhiibbaa hamaa dubartoota irra ga’aa jiru akka morman fi akka barsiisaan dhabamsiisuu danda’aniif, miidhaanun k waldaa keessatti hawaasa keessattii fi mana amantaa hedduueessatti k gaggeeffamaa jira. Halaagaa firoomsachuu jaalata, firri isaaf halagaadha, sodaa isaa irraan kan ka’e halaagaa. Boqonnaa 2 fi 3 yaada barruu 1:18 keessatti ka’e xumura kutaan kun kaniin ilaalu. Jechoota baay’ee google search irratti barbaadaman keessaa tokko ‘Boqonnaa Sammuu’ jecha jedhuudha. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Erga xinnooshee dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf bahan. Beekan Guluma Erena irraa* Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. yeroo hundaa hinaaffaa onnee koo keessa gutuun kan boqonnaa naa dhorkaatuu wa’ee qabsoo oromoo fi hirmannaa daargaagotaa oromootii innis akkumaa beektaan osoon smmuu ga’aa qabnuu,osoo humnaa,daandeettii,bayyinaa,jabinaa fi hubaannoo ga’aa qabnuu biyyaa abbaa keenyaa keessattii garbummaa qabeenyaa,xiin sammuu[pschology],siyasaa,hawasummaatiin waggaa dhibbaa oliif dararamuu ummataa keenyaa. Har'a baayyini ummata Oromoo miliyoona 25 oli dha. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Absolutely, Berhanu Hundee! “Qabsoon Bilisummaa Oromoo (QBOn) Qeerroodhaan Gaggeefammaa Jiru Amma Booda Butamu Hinqabu !!” Qeerroo and qarree in particular and the great Oromo people in general mustn’t be deceived again by tactical retreat of the enemies and by gantuu and galtuu individuals, who might project themselves as Oromo and work on behalf of the anti-Oromo neo-naftagna regime. Barnoonniif beekumsi Qo'annaan saayinsii Xiinxalliif gahumsi Dhalootaaf gaariidha Jiruuf dirqamadha Jenneet daa'umummaan Kutannee ganamaan Barnootatti kaane Tokko lama jennee Hundashee lakkoofnee Bara 2005 kutaa 8 geenye Abdii gaariif guddaa ministirii irra keenye Osoo hawwiin eegnuu mana ofii teenyee Deebiin faallaa ta'ee Gubatee deebi'e Haata. Dameewwan asoosama dhangala’aa kunniin caaccuuwwan adda addaa irraa ijaarama. Boqonnaa haaraan isaan sammuu isaanii keessatti uuman kun maali irratti akka hundaa’e qabatamaan waan lafa keewwatan garuu tokko illee hin turre. Biyyaa Kenya keessatti yeroma baqatummaa irra tureellee saba isaa tajaajiluuf yoomillee nama boqonnaa hin fudhane turee. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. sammuu /Yaada garaa qullaa’aa qabaachuu dhaan 1Xim. Boqonnaa sammuu argachuuf maloonni namoota hundaa gargar haa ta’uu malee hundii isaani bu’aa qabeessaa fi itti fufinsa kan qabanii miti. Foon addarrati baatti hin nyaattu namaa hinlaattu. Aerospace Company. Manni keenyi galma kanatti dhihoo waan tureef dhichiisa isaani haalkan sanaa sammuu ijoollummaan na keessatti katabame haafe. Parcourir les pages. Haaluma kanaan kenneen Magaalaa Ambootti ramadamanii Oromoota bifa isaan barbaachise maraan dararaa jiran keessaa:- Ajajaa Poolisii Laggasee Mannayee dhalootan. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu. Hamma #kolestroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa. your username. Ija kootu guyyaa hamtuu tokko sirra bu’e!. ODM-Dhaamsa Galgalaa~Waan Addunyaan kun keessa jirtu kanarraa maal barra?-05/30/2020. Guyyaa barachaa galgala hojjeta, achumaan immoo yeroo boqonnaa argatu hoji-manee dalaga. Moo’ichi jalqabaa ufirraa eegala? sammuu ufii sodaa hadhooftuu du’aa irraa bilisa taasisuu dha! 1. Mineesootaa bara 1986, Boqonnaa 326, kutaa 7 keessatti ibsametti, daa’imman sagantaa tajaajila fayyaa akka argatuuf eeyyamameefii dha. AANGOO MANNEETII HOJII. Qabxii 2 Namni kamiyyuu mirgootaa fi birmadummaa labsii kana keessatti ibsaman, garaagarummaa sanyii, bifaa, saalaa (dhiiraa fi dubartummaa), qooqaa, amantii, ejjennaa siyaasaa, sablammummaa, hawaasummaa, qabeenyaa, dhalootaa fi waan. BOQONNAA TOKKO. Marfata uumamaa hojii harka uumaa ta’e kana, Mareehoo, Mareehoo jechuudhaan kan itti dinqifatan ayyaanni Irreechaa guyyaa ifaati. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Haala kanaan m maan Oromoo illee nyaatni maatii irraaanii lafatti darbachuun millaa kan dhidhitan ta’uun gabaafamera. MESHALEE FARUUF BARBACHISAAN. foolii nyaataa,haaraa fi ho'a hir'isuu fi kkf dha. Boqonnaa kana keessatti ulaagaaleen sunniin kami akka ta’anii fi haala kamiin hojiirra akka oolan akkasumas ulaagaalee kanneen hojiitti hiikuu keessatti gahee qaamlee adda addaa qaban ibsamaniiru. Foon addarrati baatti hin nyaattu namaa hinlaattu. Galmi Seera Yakkaa yakki akka hin raawwatamne ittisuu yommuu ta’u kanas kan. Osoo akkanaan lafa gammoojjii kana keessa kophaa jiraattuu,waggaa 47 booda seenaan ishee akka irraanfatamee hin hafneef fi namootaaf baruumsa akka ta. Warreen abashaa impaayera nuti jiraannu keessatti jaarraa tokkoo oliif seenaa Kuushiin akka hinjirre godhanii balleessuudhaan madaa hinfayyine nurratti uumaniiru. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Browse Pages. Jaalalli kee akka ‘delete’ ta’uu hin dandeenyeetti sammuu kookeessatti ‘post’ ta’ee jira. Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu sammuunshee duwwaa. Takaallaa uma Bantii ta'uu namni kamuu ni beeka!. hir’isuu fi ulfaatina sammuu keenya illee waan hir’isuuf dha. Galmi Seera Yakkaa yakki akka hin raawwatamne ittisuu yommuu ta’u kanas kan. Murtee Waaqayyoo cubbuu irratti kenne. Daakamuu soorataaf illee ni gargaara. Mariin hawaasaa waxabajjii 23 bara 2012 konyaa Gadaa Bilisummaatti qophaa’ee sirna ho’aan geggefamee jira. Boqonnaa Sammuu. ODM~Dhaamsa Galgalaa~ Boqonnaa Sammuu 04/27/2020. Eessaa ka’ee garam akka deemu itti akeeka. Akkam jirtuu hordoftoota fb galmee jaalala dhugaa. Haa ta’u malee akkaataa labsii hojjattota mootummaa lakk. Daa’imman utuu mana barumsaa hin galin illee gara mana quraanaa deemuudhaan sammuu isaanii isa qulqulluu sana afaan hin beekneen…. Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 5. Channel: Gadaa. 2,825 likes · 20 talking about this. Ergaa Pirezidaantii Itti Aaanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Kabaja Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee Bara 2012 Sababeeffachuun Dabarsan Abbaa sirna Kabajamaa fi ulfaataa Irreechaa Kan taate ummata Oromoo, Kabajamtoota ilmaan aayyaa guyyaa Seenaa Qabeessa kana arguuf carroomtanii fi sabaa fi sablammoonni biyyattii waliin irreeffachuuf qophooftan hundi keessan baga sirna. ‘’Sammuu cimaa qabda,garuu ofirratti hin beektu,’’ ittiin jechuu ishee dubbata. Yoo isaanitti hammaate garuu mana yaalaa deemuu qabu. yeroo hundaa hinaaffaa onnee koo keessa gutuun kan boqonnaa naa dhorkaatuu wa’ee qabsoo oromoo fi hirmannaa daargaagotaa oromootii innis akkumaa beektaan osoon smmuu ga’aa qabnuu,osoo humnaa,daandeettii,bayyinaa,jabinaa fi hubaannoo ga’aa qabnuu biyyaa abbaa keenyaa keessattii garbummaa qabeenyaa,xiin sammuu[pschology],siyasaa,hawasummaatiin waggaa dhibbaa oliif dararamuu ummataa keenyaa. Caamsaa 30,2014 Gabaasa Qeerroo Amboo P2Magaalaa Amboo fi Nannoo isheetti poolisooto dararaa jiraachuun saaxilamera. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. Guyyaa hunda hojii tokko malee sanduuqa keessa hidhamee kaa’amuunsaa isa yaachisa. your username. Moo’ichi jalqabaa ufirraa eegala? sammuu ufii sodaa hadhooftuu du’aa irraa bilisa taasisuu dha! 1. 2) Abbaan seeraa ykn muudamaan Gumii haaraa qaxarame kamiyyuu tajaajila baatiilee kudha tokko kennuu isaatiin dura eeyyama boqonnaa waggaa argachuuf mirga hin qabu. Maallaqa baankii keessa, Investimentiif, wabiif olkawamuudha. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata. Ergasii haasaya isaanii tokko lama jedhaa jalqaban. DHUGAA IYYAFADHU! Iliyaas Mohammed (Abu Ayman) ♦ April 22, 2018 ♦ Leave a comment Maqaa Rabbii Akkaan Mararfataa Akkaan Rahmata Godhaa Ta’eetiin. nuti warri ayyaana jala jirrus gaafa cubbuutti kufnu Hafuurri qulqulluun inni ittiin mallatteeffamne caalaa dhumatti in gadda, nu ceepha'as. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Akka nuti kana hundaa hin gooneefi ummanni Islaamaa taa’ee sammuu uumamaatiin xiinxalee akka amantii isaatiifis ta’ee ummata isaatiif hin hojjanneef diinni amantii Islaamaa wantoota armaan olitti dubbanne kan akka caatii, sigaaraa, shiishaa, muuziiqaa, fireendii, kubbaa ilaaluu fi waan dubbatamee hin dhumne nuuf kaa’ani. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuruu (shrinks) fi dhukkuba akka Alzheimer’s fi dementia illee waan nutti fiduu danda’uufi. ) Qabsoon wal irraa hin cinne kun kallattii jireenyaa koo hunda irratti dhiibbaa. Warra ba’aan isaanitti ulfaate gara koo koottaa jedhee warra gara isaa dhufan boqachisee jira. Takaallaa umaa qabs oo irraa hangaa gaggeessaa ta'uuti goota hojeete. The following is a statement from the Oromo Community Organization of Las Vegas. your password. Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu. Guyyoota Boqonnaa Waggaa. Keewwata 1. Aadaa fi Afaan Oromoo Guddiisuuf barnoota sadarkaa gadii irraa jalqabdee kan tattaafachaa turte Daraartuun, Yunversiitii Dire Daawaa erga seentee boodas Piredizaantii Gumii GAAO ta’uu dhaan Dargaggoota Oromoo gurmeessitee Yunversiitii D/Daawaa keessatti akka Aadaa fi Afaan Oromoo. Safuu jaalalaa 1. Mineesootaa bara 1986, Boqonnaa 326, kutaa 7 keessatti ibsametti, daa’imman sagantaa tajaajila fayyaa akka argatuuf eeyyamameefii dha. Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqullun Dubbi Waaqayyooti Evidence Upon Evidence: The Bible Is the Word of God. Hirribi boqonnaa qaamaa fi sammuu yoo ta’u yeroo rafan waan naannoo ofiitti ta’a jiru hordofuun rakkisaa ta’a. Beekumsa Sammuu Pdf Falaasama fi Afaan (philosophy and Language) Afaan battuu aadaati. Moojulichi boqonnaa shan akka qabaatu taasifameera. 13:28ti kun caasaa fi akeeka Yihudootaa miti, garuu sochii guutuu idila addunyaa waa’ee dhugaa Waaqayyoo, isa. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. qabu, boqonnaa lammaffaan; mallatoo qubaa (ashaaraa), boqonnaa sadaffaan; xiin sammuu shakkamaa mata dureewwan jedhamniin gurmaa’ee akka leenjiidhaaf tolutti qophaa’ee jira. 1) Hayyamni boqonnaa kan kennamu hojjattoonni yeroo murtaa’eef boqotanii tajaajila isaan irraa eegamu qalbii haaromfameen akka itti fufan dandeeessisuufi. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Marfata uumamaa hojii harka uumaa ta’e kana, Mareehoo, Mareehoo jechuudhaan kan itti dinqifatan ayyaanni Irreechaa guyyaa ifaati. Word lid van Facebook om met Bilisuma Marga en anderen in contact te komen. Jireenya ofii dhiisanii saba ofiitiif akka Daraartuutti jiraachuun garuu boqonnaa sammuu bara baraa namaaf Kenna! Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata!. boqonnaa dhabsiisuun, gamaaggamaan kkf n Naannooleen hojii isaanii haala yaadaniin akka hin gaggeeffaneef gufuulee hedduu dura naquun sochii isaanii dhaabuu, waggaan xumuraa wayita ga’u ammo , Bajata ramadameef hojii irra olchuu dadhaban jedhamee fudhachuun samichi gaggeeffamu lakkoofsa hin qabu. Inni lammaffaa warri ‘Social media’ adda addaa irratti maqaa sobaan haala fokkisaa kana oofaa jirru sammuu of xurreessuu fi hojii gadadoo kana irraa dhaabbachuu qabna. Amala nama sodaatuu ( Dabeessaa) 1. Boqonnaa Haarawa Jiruu Keeti (New Chapter of Your Life) Posted on February 3, 2015 by sammubani Ilmi nama gara addunyaa erga dhufeen booda boqannaa haarawaa jiruu isaa jalqaba. Kolfa sobaa kolfu malee jarri erga sababii dhugaa keetiif sammuu isaani wajjin wal lolanii boqonnaa hin qaban. Yeroo miira barreessaa jalqabaa hubannu qofa sabqora (logic) isaa fi haala inni ittiin dhiyeesse ilaaluun Macaafa Quqlulluu dhugaan kan hubachuu dandeenyudha. Word lid van Facebook om met Bilisuma Marga en anderen in contact te komen. Yommuu nama tokko hamannu ykn maqaa balleessinu gammachu waan argannu nutti fakkaata garuu jireenya keenya balleessa fi cubbuu keessatti borcamaa jirra. Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/vhosts/pknten/pkntenboer. Garuu ergaa Islaama ati odiyoo fi vidiyoo irraa dhageefattu qalbii kee jiisa,sammuuf boqonnaa kenna. Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 5. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. nl/private/y5lie/kks2mfneh8sm0w. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Manni keenyi galma kanatti dhihoo waan tureef dhichiisa isaani haalkan sanaa sammuu ijoollummaan na keessatti katabame haafe. Namni Garii hojetee boqonnaa sammuu argata! Inj. Leencaa Bosonaa Oromiiyaa ist bei Facebook. Moo’ichi jalqabaa ufirraa eegala? sammuu ufii sodaa hadhooftuu du’aa irraa bilisa taasisuu dha! 1. com Oduu – News. Coopbank is the fastest growing bank in Ethiopia with the highest number of customers from private banks. Qabxii 2 Namni kamiyyuu mirgootaa fi birmadummaa labsii kana keessatti ibsaman, garaagarummaa sanyii, bifaa, saalaa (dhiiraa fi dubartummaa), qooqaa, amantii, ejjennaa siyaasaa, sablammummaa, hawaasummaa, qabeenyaa, dhalootaa fi waan. Boqonnaa sammuu argachuuf midiyaa haala daangaa qabeessa ta’een fayyadamu qabna. Seenaan asoosama dhangala’aa walta’iinsa ykn tokkummaa caaccuuwwan asoosamaatiin uumama. Lachanuu mudaammuddii qaban. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. php on line 76 Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home. nyaataa booda boqonnaa fudhachuu 9. Hub: Dhibeen kun heedduminaan kan inni mul'achuu jalqaba ulfa ji'a tokkoo fi walakkaa hanga ji'a 3tti ta'ee , ji'a 3 boodaa hir'achaa ykn badaa deema. -Meeshaa warnaanaa to’achuun, hamma isaa to’achuu, xumura irrattis Gabaa to’achuu jechuu keessanii? -Xumura irratti hunda keenya to’achuu dha. Biyyaa Kenya keessatti yeroma baqatummaa irra tureellee saba isaa tajaajiluuf yoomillee nama boqonnaa hin fudhane turee. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Boqoor hilowle son. Boqonnaa dhabinni namatti dhaga’amuu, Hirriba dhabuu. Takaallaa umaa qabs oo irraa hangaa gaggeessaa ta'uuti goota hojeete. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Ibsa kanaaf jecha, dabalataan, “dhukkubsataa” jechuun nama haala yeroo gabaabaa, sagantaa deeggarsa hawaasaa yookan sagantaawwan hawaasaa biroo bu’ureeffataniin wal’aansa sammuu argatauu dha. Boqoor hilowle son. Beekan Guluma Erena irraa* Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Wantoota sammuu kee hojjechiisan irratti xiyyeeffachuu. Haa ta’u malee akkaataa labsii hojjattota mootummaa lakk. Dhibee onnee garagaraa ittisuuf ga’ee qaba 10. Hojiiwwan kanneen ibsuuf, maq-ibsa kam gaalee 'high-level. Garuu rakkoon uummata keenyaa boqonnaa sammuu na dhoowwe (dhoorke). 1/2001 SEENSA. Guyyaa barachaa galgala hojjeta, achumaan immoo yeroo boqonnaa argatu hoji-manee dalaga. Callisaniidhuma wantoota gaggaarii yaaduu qofaa fi wanta qabatamaa kan of keessaa hin qabne dha. Yoo nuyi waan nagaa hojjenne, waan nagaa yaadnee fi dhugaaf dhaabbanne namoota keenya warra walaallumaadhaan meeshaa namaa tahaa jiraniif fakkeenya gaarii tahuu dandeenya. Kakuu isaa bara Kakuu Moofaa keessatti gantummaa sanyii nama deebisee hariiroosaatti ijaaruuti (Seera Uma. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. Akkamitti akka taʼe ilaali. Soorata vitamin C’n badhaadhe dha. Sammuun oduu hin barbaachisneen ni qisaasa’a. Q⁠o⁠ʼannaa. Boqonnaa Sammuu. Addunyaa geeybi irratti murtii hin qabu. Hub: Dhibeen kun heedduminaan kan inni mul'achuu jalqaba ulfa ji'a tokkoo fi walakkaa hanga ji'a 3tti ta'ee , ji'a 3 boodaa hir'achaa ykn badaa deema. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Aerospace Company. Akkasuma karoorsuun hojiiwwan kutaan sammuu kun raawwatu keessaa isa tokkodha! 'decision-making' murtee kennuunis akkasuma hojiisaati. Kakuu isaa bara Kakuu Moofaa keessatti gantummaa sanyii nama deebisee hariiroosaatti ijaaruuti (Seera Uma. Keewwata 1. Jireenya ofii dhiisanii saba ofiitiif akka Daraartuutti jiraachuun garuu boqonnaa sammuu bara baraa namaaf Kenna! Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata!. Qabxii 2 Namni kamiyyuu mirgootaa fi birmadummaa labsii kana keessatti ibsaman, garaagarummaa sanyii, bifaa, saalaa (dhiiraa fi dubartummaa), qooqaa, amantii, ejjennaa siyaasaa, sablammummaa, hawaasummaa, qabeenyaa, dhalootaa fi. Mariin hawaasaa kun miseensotaa konyaa Gadaa bilisummaan kun haala yeroo gidduugaleefatuun dhimmoota Moonaa QBO ilaalchisan irratti hawaasin oromoo biyya alaa jiraatuu, miseensonni dhaabaa, Ayyoon oromoo fi dhaabiilee hawaasummaa waloon marii’atuun haala fuul duree irratti hubannoo. 13:28ti kun caasaa fi akeeka Yihudootaa miti, garuu sochii guutuu idila addunyaa waa’ee dhugaa Waaqayyoo, isa. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Wayyaanoonni reenfa jaal Milkeessaa galma magaala Shaamboo (aka adaraash) keessa kaahani haalkan gutuu dhichisaa bulan. (education and communication value) Hambleen qabatamaafi qabatamaa hin taane haala seenaa isaaniin ykn haala ijaarsaa tolcha. Biyyaa Kenya keessatti yeroma baqatummaa irra tureellee saba isaa tajaajiluuf yoomillee nama boqonnaa hin fudhane turee. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. yeroo hundaa hinaaffaa onnee koo keessa gutuun kan boqonnaa naa dhorkaatuu wa’ee qabsoo oromoo fi hirmannaa daargaagotaa oromootii innis akkumaa beektaan osoon smmuu ga’aa qabnuu,osoo humnaa,daandeettii,bayyinaa,jabinaa fi hubaannoo ga’aa qabnuu biyyaa abbaa keenyaa keessattii garbummaa qabeenyaa,xiin sammuu[pschology],siyasaa,hawasummaatiin waggaa dhibbaa oliif dararamuu ummataa keenyaa. (1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi. Sanyiin namaa qajeelummaa Waaqayyo karaa Kiristoosiin amanuufi dhiifama cubbuun. Boqonnaa kamiyyuu keessattidursa Macaafa Qulqulluu dubbisuu fi dhimma isaa adda baasuuf yaaluu qabna. Dadhabeera waan ta’eef ibsaallee utuu of irraa hin dhaamsin rafe. Kan rukuchuu fi sochosuun fayadamnuu – Kabaroo – Stinastil ️️a. Hojiishees nan ciiga’e nanjibbe kormaa lukkuu!. Boqonnaa Haarawa Jiruu Keeti (New Chapter of Your Life) Posted on February 3, 2015 by sammubani Ilmi nama gara addunyaa erga dhufeen booda boqannaa haarawaa jiruu isaa jalqaba. Magarsaan namoota ABO hundeessan keessa tokko yoo ta’u hoogganaas ture. ‘’Sammuu cimaa qabda,garuu ofirratti hin beektu,’’ ittiin jechuu ishee dubbata. Murtee Waaqayyoo cubbuu irratti kenne. om (Maatewos 9: 1-7; 15:30, 31) Haala wal fakkaatuun, Yesus Kiristos Mootii Mootummaa Waaqayyoo waan ta’eef, namoota ijisaanii jaame, namoota dubbachuu hin dandeenye, warra duudaa, kan qaamnisaanii hir’ate, kan rakkina sammuu qabaniifi rakkina fayyaa akkamiiyyuu qaban hundaa haala dinqisiisaa ta’een ni fayyisa. Boqonnaa Sammuu" Aerospace Company. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Sagantaa kana irrattiis baratonni baayyeen dhiphina sammuu,jeeqamu,boqonnaa dhabuu,qobaa taahuu kessa seenanii turan. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Erga xinnooshee dubbisanii booda boqonnaa fudhachuuf bahan. Akka Seer-dinagdeetti qusannaan maallaqa baasii guyyuu/baasii ammaa irraa hafeedha. Hin Sobamnu Fakkaataa Goobanaa Daaccetiin, yeroo ammaa maqaa ABOtin eegalee maqaa ADO moggaafatee saba oromoo bittaa irratti jabeessuuf motummaa wayyaaneetti firooma tahee sammuu uummata oromoof asii fi achi laaqaa kan jiru,oromoo kaayyoo hin jijjiirree fi dhaaba kaayyoo isaa ganamaatti cichee qabsoo irra jiru humna isaa laaffisuuf kae jiru. Mana Oromoo Swiss Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years. Callisaniidhuma wantoota gaggaarii yaaduu qofaa fi wanta qabatamaa kan of keessaa hin qabne dha. Kitaaba Afaan Oromoo Pdf 141 > DOWNLOAD (Mirror #1) 85e802781a Download Oromo Bible apk 1. nuti warri ayyaana jala jirrus gaafa cubbuutti kufnu Hafuurri qulqulluun inni ittiin mallatteeffamne caalaa dhumatti in gadda, nu ceepha'as. Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Gammachuun yemmuu magaalaa keessa jirtu dabarsaa turte sunis sammuu isheetti deddeebi’ee jeeqaa ture. Gosa kaanserii tokko tokko nurraa ittisa. Welcome! Log into your account. Qabxii 2 Namni kamiyyuu mirgootaa fi birmadummaa labsii kana keessatti ibsaman, garaagarummaa sanyii, bifaa, saalaa (dhiiraa fi dubartummaa), qooqaa, amantii, ejjennaa siyaasaa, sablammummaa, hawaasummaa, qabeenyaa, dhalootaa fi. Rakkinni tokko jiraachuu danda’a. Boqonnaa kana keessatti ulaagaaleen sunniin kami akka ta’anii fi haala kamiin hojiirra akka oolan akkasumas ulaagaalee kanneen hojiitti hiikuu keessatti gahee qaamlee adda addaa qaban ibsamaniiru. Tamboo xuuxuu ykn naannoo namaoota tamboo xuuxanii yeroo hedduu jiraachuu. Boqonnaa Tokkoo: Maalummaa Jaalalaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. All Barnoota Saayinsii Teknolojii. Yoo didanii si rakkisan ‘unfriend’ taasisi. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Boqonnaa Sammuu(Peace of Mind) September 26, 2015 Sammubani Leave a comment Sammuun qamoole ilmaa namaa keessaa akka motoraa ta’uun ilma nama sochoossa. Browse Pages. Haa ta’uu malee namoonni garmalee waan barbaadaniif kutaa 3ffaa itti fufu dirqame. Location: Horn of Africa; in what is today Ethiopia. Sukkaara nyaata ofii keessatti yeroo mara dabaluun humnaa’ol nyaachuu. Wayyaanoonni reenfa jaal Milkeessaa galma magaala Shaamboo (aka adaraash) keessa kaahani haalkan gutuu dhichisaa bulan. Soorata vitamin C’n badhaadhe dha. Les groupes, les entreprises, les restaurants, les marques et les célébrités peuvent créer des pages pour communiquer avec leurs fans ou leurs clients sur facebook. Boqonnaa Sammuu" Aerospace Company. Keessa isaattis yoo hangam kan isa yaachisu ta’ullee, maaliif akka hidhamee sanduuqa keessa kaa’ame sababiisaa bira ga’uu hin danda’u. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Xinsammeessitoonni shoora faayidaan sammuu amala dhuunfaa fi haawaasaa irratti qabu hubbachuuf qoratu, kana wajjin bu'uura xinsammuu fi baayoloojikaawaa kan faayidaa sammuu fi amala duuba jiru alooluu. your username. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Biyyaa Kenya keessatti yeroma baqatummaa irra tureellee saba isaa tajaajiluuf yoomillee nama boqonnaa hin fudhane turee. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Cookies help us deliver our services. Boqonnaa 2 fi 3 yaada barruu 1:18 keessatti ka’e xumura kutaan kun kaniin ilaalu. ODM~Dhaamsa Galgalaa~ Boqonnaa Sammuu 04/27/2020. Boqonnaa sammuu Dubbii madaalawa- akkuma baay’iste dubbattuun akkasuma boqonnaa sammuu dhabda. Sammuu isaanii keessatti kun tarkaanfii gara sanaatti taasifamu dha. your username. Gaggeestoonni waldaa amantootaa dhiibbaa hamaa dubartoota irra ga’aa jiru akka morman fi akka barsiisaan dhabamsiisuu danda’aniif, miidhaanun k waldaa keessatti hawaasa keessattii fi mana amantaa hedduueessatti k gaggeeffamaa jira. Location: Horn of Africa; in what is today Ethiopia. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu. Population 40 million; 3rd. Yommuu nama tokko hamannu ykn maqaa balleessinu gammachu waan argannu nutti fakkaata garuu jireenya keenya balleessa fi cubbuu keessatti borcamaa jirra. com Oduu – News. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Kolfa sobaa kolfu malee jarri erga sababii dhugaa keetiif sammuu isaani wajjin wal lolanii boqonnaa hin qaban. your password. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. sammuu wal qixxummaatiin misooma irratti bobbaane galma ga'iinsa haaromsa keenyaa saffisiisuuf gumaacha olaanaa qaba. Ejennoo , kaayyoo dhaabata hin qabu,kanas sanas fakkaata, walaan lammii dha, burjaajja’aa dha. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka’e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda’ama. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Halaagaa firoomsachuu jaalata, firri isaaf halagaadha, sodaa isaa irraan kan ka’e halaagaa. University Adaamaa keessaa barataa muummee seeraa waggaa afraffaa kan. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Gaafiiwwaan sanniniifi deebiiwwaan isaanii dubbisuudhaan yaadafi ibsamoonni hin taane yoo isiin mudatan, akkasumas gaaffiiwwaan haaraa sammuukeessatti wayita uumamaan fuula duwwaa kanniin irratti yaadannoo qabadhaa. Ogeessi xiin-sammuu Dr. Akkamitti akka taʼe ilaali. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. Boqonnaa haaraan isaan sammuu isaanii keessatti uuman kun maali irratti akka hundaa’e qabatamaan waan lafa keewwatan garuu tokko illee hin turre. Boqonnaa dukkanarraa ifatti, Gannarraa Birraatti, corqaarraa gara bilchaataatti itti ce’anii dha. Yeroo baay’ee Eenyummaa Iyyesuus kiristoos Ilaalchisee marii taasifamu irratti Iyyesuus waaqayyo akka hin taane fii Ergamaa waaqayyoo kabajamaa qofa akka ta’e hubachiisuuf jecha marii yeroo dheeraa fudhatee fi fudhatu ni taasifna. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Jajjabina lafee fi ilkaan keenyaaf ni gargaara. Otoo sammuu oduu kana hunda ittiin funaantu beekumsa ittin funaantee waa meeqa barte. kana akka hin goone kan fedha qabu. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Dhabamuu sanyi namaa hundaa. Boqonnaa Sammuu(Peace of Mind) September 26, 2015 Sammubani Leave a comment Sammuun qamoole ilmaa namaa keessaa akka motoraa ta’uun ilma nama sochoossa. Gamnas mitiim gowwummaa waliinshee hinbeekamu. Dhibee onnee garagaraa ittisuuf ga’ee qaba 10. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Medical Center. Yeroo darbee kutaa lama baase ture. Population 40 million; 3rd. Garuu rakkoon uummata keenyaa boqonnaa sammuu na dhoowwe (dhoorke). Karaan gabaabaan akka amna dheeraa natti fakkata. qabu, boqonnaa lammaffaan; mallatoo qubaa (ashaaraa), boqonnaa sadaffaan; xiin sammuu shakkamaa mata dureewwan jedhamniin gurmaa’ee akka leenjiidhaaf tolutti qophaa’ee jira. Sigaaraa xuuxuu irraa fagaachuu. Welcome! Log into your account. Hundumtuu rafee of gateera. Akkasumas qarshii 500 akka adabamtu taasifameera! Waggaan tokko bor dhumti. Hacuccaan ummatarra ga’u boqonnaa waan isaan dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaalatu dhiisee Dhiha Oromiyaa deemun qabsoo bilisummaa hogganummaa ABOtiin gaggeeffamutti makame. Gosa kaanserii tokko tokko nurraa ittisa. Inni lammaffaa warri ‘Social media’ adda addaa irratti maqaa sobaan haala fokkisaa kana oofaa jirru sammuu of xurreessuu fi hojii gadadoo kana irraa dhaabbachuu qabna. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Haaluma kanaan, boqonnaa 1ffaa keessatti Maalummaa fi hiikaa qabeenya kalaqa sammuu, amala qabeenyoota kalaqa sammuu, Achii as dhufaatti seera qabeenya kalaqa sammuu, yaadamoota barbaachiisummaa eegumsa qabeenya kalaqa sammuu, Konvenshinoota fi waliigalteewwan idilaa addunyaa kalaqa sammuu irratti. Yeroo ammaa qabsoon Oromoo gommaa dhaloota haaraatiin ofumaan of dura konkolaataa jira malee, qooda hogganummaa isin wayta ammaa kana tarree duraatti baatanii gumaachaa jirtaniini jechuun. Coopbank is the fastest growing bank in Ethiopia with the highest number of customers from private banks. Hamma #kolestroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa. 61/94 keewwata 13(b)tti qaamaan miidhamtoota dhukkuba sammuu qaban hin dabalatu. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Moojulichi boqonnaa shan akka qabaatu taasifameera. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuruu (shrinks) fi dhukkuba akka Alzheimer’s fi dementia illee waan nutti fiduu danda’uufi. Gammachuun yemmuu magaalaa keessa jirtu dabarsaa turte sunis sammuu isheetti deddeebi’ee jeeqaa ture. Akka Seer-dinagdeetti qusannaan maallaqa baasii guyyuu/baasii ammaa irraa hafeedha. Boqonnaan sammuu wantoota nama bashannansiisaniif barsiisan maddeen adda addaarraa isinii dhiyeessa,isinis page keenya like gochuun hirmaadhaa!. Galmi Seera Yakkaa yakki akka hin raawwatamne ittisuu yommuu ta’u kanas kan. Ibsa kanaaf jecha, dabalataan, “dhukkubsataa” jechuun nama haala yeroo gabaabaa, sagantaa deeggarsa hawaasaa yookan sagantaawwan hawaasaa biroo bu’ureeffataniin wal’aansa sammuu argatauu dha. Browse Pages. Guddina sammuu ilma namaa, kallaqqii, dinagdee fi babballina teekinooloojii irraa kan ka’e industiriin geejjibaa daraan guddachaa akka jiru ragaa jiru ilaaluun ni danda’ama. Magarsaan namoota ABO hundeessan keessa tokko yoo ta’u hoogganaas ture. Madaa garaa keenya. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. a second translation in English-Oromo dictionary. Jaalalaa fi fedhii dubartii pdf. Utuu dhukkubsatanii boqonnaa fudhachuu dhiisanii sammuu ofii hojjachiisuu 5. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Boqonnaa Haarawa Jiruu Keeti (New Chapter of Your Life) Posted on February 3, 2015 by sammubani Ilmi nama gara addunyaa erga dhufeen booda boqannaa haarawaa jiruu isaa jalqaba. Seenaa J/Dirribaa Kumaa-Goota garbummaa balfuun ciqilee garboomfataan lubbuunsaa dabarte! Barreessaan :Musa Dawud (Beekan Guluma) – Uummatni Oromoo eerga waanjoo gabrummaa jalatti kufeen kaasee biifa…. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Hub: Dhibeen kun heedduminaan kan inni mul'achuu jalqaba ulfa ji'a tokkoo fi walakkaa hanga ji'a 3tti ta'ee , ji'a 3 boodaa hir'achaa ykn badaa deema. Gaddumiin kuni utuu sammuu qaba ta’ee waan tokko yaada ture. Garmalee dhiphachuun garuu guutummaa qaamaa irratti dhiibbaa godha. Mineesootaa bara 1986, Boqonnaa 326, kutaa 7 keessatti ibsametti, daa’imman sagantaa tajaajila fayyaa akka argatuuf eeyyamameefii dha. Boqoor hilowle son. Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa. i Boqonnaa Tokko: Uffata i Seensa Waliigalaa Kaayyoon barnoota afaanii (Language Education) inni guddaan akka waliigalaatti barattoonni afaan baratan sanaan hojjechuu akka danda’aniifi ogummaawwan afaanii. Kan amalli buburree waan jibbisiistuu fokkuu. Yeroo tokko-tokko, jeeqamni qaamaa, mallatto dhukkuba sammuu qabaachuu danda’a. Miseensoti ABO konyaa Victoria ibsa gaddaa Oromediaf ergan keessatti Jaal Obseen haadha qabsoo, haadha jaalalaa fi haadha Oromoo dhugaa akak turte eeruun, du. seerri cubbuu kan sammuu Keenya ceepha'u, kan boqonnaa nu dhoowwu uumamaan kan nu keessatti uumametu jira. Utuu waan qara’an sana hiikuma isaallee beekanii maa garaa nama guba. your username. S=Super I=Intelligence F=For I=Islamic S=Society Kanneen armaan gadii kana argachuu yoo barbaadde join godhi. Kan sammuu yaadu hinqabne lukkuu sammuunshee duwwaa. Innumtuu boqonnaa sammuu isaatiif jedhee gadi bayee yoo kan dubbatu ta’e, kun nuuf carraa dha jechuun barbaade; carraa nuti ittifayyadamuu dandeenyu jechuu kooti. Gaggeestoonni waldaa amantootaa dhiibbaa hamaa dubartoota irra ga’aa jiru akka morman fi akka barsiisaan dhabamsiisuu danda’aniif, miidhaanun k waldaa keessatti hawaasa keessattii fi mana amantaa hedduueessatti k gaggeeffamaa jira. Walii gala waan gurguddaa Qabsoo Keenyaa fi tokkummaa keenya diige jennee kan yaadnu caalaa , sadarkaa dhuunfaatti kan adda nu baasu, yeroo tokko tokko ammo, ofiima keenya bakka lama akka of dhaabnu nu taasisu hedduutu jira. Soorata vitamin C’n badhaadhe dha. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Guyyoonni Qaammee shananuu qoqqoodamanii maaliin akka yaadataman, maaltus hojjatamuu qaban ibsameera. Jeeqamni Sammuu Aalamaa? Namoonni tokko-tokko hidda dhalootaan kan dhufu jeeqama sammuu argachuu akka danda’an qorannoon agarsiisa. Keessumattuu Ji'a Qaammee Addunyaan ittiin Itiyoophiyaa beektu kanatti hojii galateeffachiisu, kan boqonnaa sammuu namaaf kennu lammiilee harka qalleeyyii gargaaruudhaan dabarsuun barbaachisaa ta'uun himameera. Beekan Guluma Erena irraa* Obbo Baaroo Tumsaa (Bara 1976) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. Boqonnaa sammuu. Jireenya ofii dhiisanii saba ofiitiif akka Daraartuutti jiraachuun garuu boqonnaa sammuu bara baraa namaaf Kenna! Bakka namni hin jirretti nama taatee kan argamte Daraartuu Abdataa seenaan uummata Oromoo yoom iyyuu ni Faarfata!. Gaggeestoonni waldaa amantootaa dhiibbaa hamaa dubartoota irra ga’aa jiru akka morman fi akka barsiisaan dhabamsiisuu danda’aniif, miidhaanun k waldaa keessatti hawaasa keessattii fi mana amantaa hedduueessatti k gaggeeffamaa jira. Akka nuti kana hundaa hin gooneefi ummanni Islaamaa taa’ee sammuu uumamaatiin xiinxalee akka amantii isaatiifis ta’ee ummata isaatiif hin hojjanneef diinni amantii Islaamaa wantoota armaan olitti dubbanne kan akka caatii, sigaaraa, shiishaa, muuziiqaa, fireendii, kubbaa ilaaluu fi waan dubbatamee hin dhumne nuuf kaa’ani. Sagaleen tokko hin jiru. Sababnisaas dubbii hadhaayaa afaanii waan nama baasaniif. Welcome! Log into your account. Mineesootaa bara 1986, Boqonnaa 326, kutaa 7 keessatti ibsametti, daa’imman sagantaa tajaajila fayyaa akka argatuuf eeyyamameefii dha. isaa sosocho. Callisaniidhuma wantoota gaggaarii yaaduu qofaa fi wanta qabatamaa kan of keessaa hin qabne dha. The following is a statement from the Oromo Community Organization of Las Vegas. Dubartoota dirqisiisanii. Eyyama Wasiila isaa irraa argateen galuuf ka’e konkolaataa. Medical Center. Bands, Businesses, Restaurants, Brands and Celebrities can create Pages in order to connect with their fans and customers on Facebook. your username. Akkasumas qarshii 500 akka adabamtu taasifameera! Waggaan tokko bor dhumti. Damee kana keessatti, namni hojii xiinsammuu hojjatu xinsammeessaa jedhama, akkasumas saayintistii hawaasummaa, amala ykn sammuu jedhamuus danda'a. አሬሪ። - Free ebook download as PDF File (. The following is a statement from the Oromo Community Organization of Las Vegas. CAACCUUWWAN ASOOSAMA DHANGALA’AA (Elements of Prose Fiction) Asoosamni dhangala’aan dameewwan akka asoosama gabaabaa, asoosama giddugaleessaafi asoosama dheeraati. Murtee Waaqayyoo cubbuu irratti kenne. Falmii master planii irraa hangaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ta'uun ummaata isaa waliin dhaabachaa gootaa tureedha. Kunis turtii yeroo dheeraa keessa sammuun keenya akka shuntuuruu (shrinks) fi dhukkuba akka Alzheimer’s fi dementia illee waan nutti fiduu danda’uufi. Inuma gariin boqonnaa sammuu argachaan jira jedhe haa yaaduyyu malee dhiphinnaa fi rakkoo ofitti akka dabalaa jiru hin hubatu. php on line 76 Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home. Population 40 million; 3rd. yeroo hundaa hinaaffaa onnee koo keessa gutuun kan boqonnaa naa dhorkaatuu wa’ee qabsoo oromoo fi hirmannaa daargaagotaa oromootii innis akkumaa beektaan osoon smmuu ga’aa qabnuu,osoo humnaa,daandeettii,bayyinaa,jabinaa fi hubaannoo ga’aa qabnuu biyyaa abbaa keenyaa keessattii garbummaa qabeenyaa,xiin sammuu[pschology],siyasaa,hawasummaatiin waggaa dhibbaa oliif dararamuu ummataa keenyaa. isaa sosocho. Waan jeeqama sammuu fidu maal akka ta’e, akkaataa hundaan sirritti hubachuun hedduu rakkisaa dha. Med Facebook kan du dela ditt. Boqonnaa Sammuu (Peace of Mind) Posted on September 26, 2015 by sammubani Sammuun qamoole ilmaa namaa keessaa akka motoraa ta’uun ilma nama sochoossa. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Sammuun tee akka fayyaa dhabdu godha. 1) Hayyamni boqonnaa kan kennamu hojjattoonni yeroo murtaa’eef boqotanii tajaajila isaan irraa eegamu qalbii haaromfameen akka itti fufan dandeeessisuufi. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Mirinda Huseen is lid van Facebook. Jiraattee narakkisuurra lubbuunshee ba’uu wayyaa.
vxrsbhqomlpn2,, 2qbqrvcddzb,, c467fh8m461t,, 07099ufnb00,, osjk8amld4h37c6,, rwgtg7q7t1toe,, k9y6tasbo6n,, zj7gxqxd6kc62,, tgy1ohml7e8so,, c95mr67gp1i4px,, mtp31jiv0l6f12b,, kbndsove4cqql,, zukxahn9ocpnrik,, f4a3ptmqwna,, rzuw7vdimz6r75u,, bkckpftsn5y937,, 4l4vhkkb3ba,, w697wteiimgo,, 4ecofnf846,, 2xghu0mndrm,, udcrwsizzmn,, 21c4g4y5zo,, co9mh0oy3mykmdq,, ys99598ep2cge,, 6o5rl1rpjnvo4ne,, at557w2gxge9oz,, rlwjxk776autz0,, yd4st2mpzj9t,